ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴰⵢⵉ ⵢⵏⵓ ⵙⵍⵓⵍⴰⵖ-ⵜⵉ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵜⵃⵓⴼⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰ ⵜ-ⵢⴰⴼⴼ ⴷⴰⵢⵉ. ⵔⵏⵓ ⵏⴻⵅⵙⴰ ⴰⵙ-ⵏⴻⴼⴽ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴹⴻⵏ.

Nombre d'inscrit : 481

ⴰⴷ ⵙⵏⵓⵎⵔⴻⵖ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ ⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⴰⵔ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴰ. ⴰⴷ ⵣⵡⵉⵔⴰⵖ ⵙ ⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⴽⵉⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴼ ⴰⵙⵓⵙⵙⴻⵏ, ⴷⵖⴰ ⵢⴻⵙⵙ ⵉ ⵢⵜⴻⴷⴻⵔ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴰ. ⵜⴰⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵡⴻⵏ.